Διδακτορικό

Οι διδακτορικές σπουδές

Κάθε φοιτητής, κάτοχος του τίτλου ή επιπέδου Master, μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα για εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Οι σπουδές διαρκούν κατά κανόνα 3 χρόνια και οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος κατόπιν υποστήριξης μιας διατριβής.

Η επιστημονική έρευνα στη Γαλλία αποτελεί προτεραιότητα

Η Γαλλία αφιερώνει το 2,23% του ΑΕΠ της στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτή η προσπάθεια τής εξασφαλίζει την 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη στο ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη κατάθεσης αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο. Το CNRS (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών) βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως για τον αριθμό των δημοσιευμένων άρθρων σε μια συλλογή 68 περιοδικών υψηλού κύρους (πηγή Natureindex, 2015).

Αρκετοί μηχανισμοί εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της γαλλικής έρευνας:

  • Ο Εθνικός Οργανισμός για την Έρευνα (ANR) που διαχειρίζεται τις χρηματοδοτήσεις για τα ερευνητικά προγράμματα
  • Το κρατικό πρόγραμμα «Les Investissementsd’Avenir»: 35 δισεκατομμύρια Ευρώ εκ των οποίων τα 22 δισεκατομμύρια Ευρώ διατίθενται για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα

–          Οι Πρωτοβουλίες Αριστείας «LesInitiativesd’Excellence» (IDEX): χρηματοδότηση 7,7 δισεκατομμυρίων Ευρώ για την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων σε στενή συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Σχολές – GrandesEcoles – και τους Οργανισμούς ερευνών.

–          Ο Εξοπλισμός Αριστείας «Les équipementsd’Excellence» (Equipex): επένδυση στις υποδομές του μέλλοντος για την προώθηση της γαλλικής έρευνας και την επιτάχυνση των ανακαλύψεων

  • Αυξημένη υποστήριξη των τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) των επιχειρήσεων

Οι διδακτορικές σπουδές

Πραγματοποιούνται στα πλαίσια μιας ερευνητικής ομάδας ή ενότητας (UR), συνδεδεμένης με ένα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (στη Γαλλία, Écoledoctorale – “διδακτορική σχολή” – ED), υπό τον έλεγχο και την ευθύνη ενός επιβλέποντος της διατριβής.

Οι “διδακτορικές σχολές” είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένες με τα Πανεπιστήμια και συγκροτούν ερευνητικές ομάδες γύρω από επιστημονικά θέματα. Οργανώνουν και συντονίζουν τα διδακτορικά προγράμματα σπουδών και εγγυώνται την υλοποίηση συνεκτικών επιστημονικών προγραμμάτων.

Η αίτηση εγγραφής για διδακτορικές σπουδές γίνεται στη “διδακτορική σχολή”.

Ένας χώρος αφιερωμένος στην έρευνα στην ιστοσελίδα campusfrance.org

https://doctorat.campusfrance.org/phd/dschools/main

Έχοντας συμπεριλάβει τους καταλόγους των «Διδακτορικών Σχολών» (ÉcolesDoctorales) αυτό το νέο εργαλείο θα προσφέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την πραγματοποίηση μιας έρευνας στην Γαλλία : προσφορά θέσεων μεταδιδακτορικής πρακτικής άσκησης, διδακτορικές έρευνες μεταφορτωμένες στο διαδίκτυο, κατάλογος με τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, ευρετήριο των κυριότερων υποδομών έρευνας, άξονες έρευνας, συμβεβλημένα εργαστήρια…Ο τρόπος αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά (20.000), ανά επιστήμη (80 θεματικές) και ανά περιοχή, καθιστούν αυτόν τον κατάλογο ένα ισχυρό εργαλείο για κάθε ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Το 42 % των διδακτορικών φοιτητών στη Γαλλία είναι αλλοδαποί. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως

Η χρηματοδότηση των διδακτορικών σπουδών

Η χρηματοδότηση της διατριβής αποτελεί πολύ συχνά προϋπόθεση για την εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Σύμβαση για διδακτορικές διατριβές, νέος μηχανισμός χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών (Contratdoctoral)

Η σύμβαση για τις διδακτορικέςδιατριβές αντικαθιστά, από τον Απρίλιο του 2009, τις παλαιότερες ερευνητικές επιχορηγήσεις. Η σύμβαση για τις διδακτορικές διατριβές αποτελεί μια σύμβαση ανοιχτή για όλους τους υπoψήφιους διδάκτορες, είναι τριετούς διάρκειας και παρέχει όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις καθώς και ελάχιστη εξασφαλισμένη αμοιβή (1985 ευρώ μεικτά).

Κοινή για όλα τα ερευνητικά ιδρύματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η σύμβαση τίθεται στη δικαιοδοσία του εκάστοτε φορέα που είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών και αναλαμβάνει τη σύναψή της. Η σύμβαση για τις διδακτορικές διατριβές φέρει όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις μιας πραγματικής σύμβασης εργασίας, είναι σύμφωνη με το δημόσιο δίκαιο και ενισχύει την επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της έρευνας που έχει άμεση σχέση με τις διδακτορικές σπουδές.

– Οι βιομηχανικές συμβάσεις κατάρτισης μέσω της έρευνας (CIFRE)

Οι CIFRE δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να ολοκληρώσουν τη διατριβή τους σε κάποια επιχείρηση, διεξάγοντας ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σε συνδυασμό με μια ερευνητική ομάδα εκτός επιχείρησης. Ο υποψήφιος διδάκτωρ πρέπει να είναι κάτοχος Master ή πτυχίου Σχολής Μηχανικών.

http://www.anrt.asso.fr/fr

– Η διεθνής συνεπίβλεψη διατριβής

Διέπεται από σύμβαση μεταξύ δύο ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το ένα γαλλικό και το άλλο της αλλοδαπής, και δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο διδάκτορα να προετοιμάσει τη διατριβή του στη χώρα του και συγχρόνως στη Γαλλία σύμφωνα με μια συγκεκριμένη διαδικασία:

– οι υποψήφιοι διδάκτορες πραγματοποιούν την εργασία τους υπό την ευθύνη ενός επιβλέποντος σε κάθε χώρα,

– η προετοιμασία της διατριβής γίνεται με εκ περιτροπής περιόδους και στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα,

– η γλώσσα στην οποία συντάσσεται η διατριβή ορίζεται από τη σύμβαση,

– η υποστήριξη της διατριβής είναι μία, αλλά ο διδακτορικός φοιτητής αποκτά δύο διπλώματα.

Η συνεπίβλεψη διατριβής συνοδεύεται κατά κανόνα από μια οικονομική υποστήριξη η οποία καλύπτει κατά προτεραιότητα τα έξοδα μετακίνησης του υποψήφιου διδάκτορος.

 

Τα Διδακτορικά ErasmusMundus – DEM

Υποτροφίες πλήρους φοίτησης χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν σε ένα από τα κοινά πιστοποιημένα προγράμματα ErasmusMundus, σε διδακτορικό επίπεδο. Οι υποτροφίες ποικίλλουν ανάλογα με τα προγράμματα και περιλαμβάνουν το κόστος εγγραφής, τα έξοδα μετακίνησης, το κόστος ζωής κτλ.

Για να λάβετε μια υποτροφία ErasmusMundusπρέπει:

  • Να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα ErasmusMundusγια το ερευνητικό σας έργο
  • Να υποβάλετε αίτηση στο Πανεπιστήμιο που διοργανώνει το ErasmusMundusστο πλαίσιο της κοινοπραξίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται γενικά στο χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση σε 3 προγράμματα σπουδών, κατά μέγιστο.