ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας παρατείνει, ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές Ελληνικών Πανεπιστημίων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια διαμονή για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2020-2021 είναι εν ισχύ από την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 και διατηρείται μέχρι τις 31/03/2021 ώστε να έχουμε τις περισσότερες δυνατές υποψηφιότητες προοδευτικά.
Πρόκειται για υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας – ξεκινώντας από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες- στη Γαλλία, για νέους ερευνητές κατόχους ενός Doctorat, για την υλοποίηση ερευνητικού έργου ή μέρους του σε εργαστήρια υπαγόμενα σε γαλλικά πανεπιστήμια ή σε γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς.

AΡΘΡΟ 1 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
– Μηνιαία τροφεία ύψους 1,700€ για την κάλυψη των εξόδων διαμονής στη Γαλλία. Καταβάλλονται προκαταβολικά, ανά μήνα.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, οι οποίοι διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.
– Να έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου.
– Να κατέχουν πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ.
– Να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα του οποίου η απόκτηση να έχει πραγματοποιηθεί έως 10 έτη από την υποψηφιότητά τους.
– Να έχουν προσκληθεί από γαλλικό ίδρυμα υποδοχής (πανεπιστήμιο ή ερευνητικό οργανισμό) για την υλοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας .
– Να απασχολούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας ως διδάσκοντες ή ερευνητές σε Ελληνικά ΑΕΙ και/ή σε Ελληνικό δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό, με σύμβαση εργασίας.

– Να μην έχουν συνάψει, για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας, σύμβαση χορήγησης υποτροφίας, από οποιαδήποτε άλλη δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΗ
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στη γαλλική γλώσσα, μέσω της διαθέσιμης διαδικτυακής εφαρμογής στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (IFG):
https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita/

Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις μπορούν να συνταχθούν στην αγγλική γλώσσα, εφόσον αυτή είναι η γλώσσα εργασίας του ερευνητικού προγράμματος.
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2020-2021 διατηρείται μέχρι τις 31/03/2021 ώστε να έχουμε τις περισσότερες δυνατές υποψηφιότητες προοδευτικά.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου της αίτησης και να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά σε μορφή PDF.

Δικαιολογητικά για μεταδιδακτορική έρευνα (διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου)
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου σε ισχύ.
2. Αντίγραφο απολυτήριο Λυκείου.
3. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ.
4. Αντίγραφο διδακτορικός τίτλος ή βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής.
5. Βιογραφικό σημείωμα στα γαλλικά ή στα αγγλικά, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και άλλες ερευνητικές δραστηριότητες ολοκληρωμένες ή εν εξελίξει.
6. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γαλλικά ή στα αγγλικά, πλέον των πληροφοριών από τον υποψήφιο ή την υποψήφια, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita/
7. Επιστολή πρόσκλησης του επικεφαλής του ερευνητικού οργανισμού υποδοχής στη Γαλλία, στην οποία περιγράφεται το αντικείμενο του ερευνητικού έργου που θα υλοποιηθεί και θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες της διαμονής στη Γαλλία (ΗΜ/ΜΗ/ΕΤΟΣ).
8. Εν ισχύ σύμβαση εργασίας ή έργου την οποία έχει συνάψει ο υποψήφιος με το ελληνικό ΑΕΙ ή ερευνητικό κέντρο στο οποίο απασχολείται (το συμβόλαιο πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την διάρκεια της παραμονής στη Γαλλία).
9. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα από το αρμόδιο όργανο του ελληνικού ΑΕΙ ή ερευνητικού κέντρου, στο οποίο απασχολείται ο υποψήφιος ερευνητής (η έγκριση πρέπει να καλύπτει την ίδια διάρκεια της πρόσκλησης).
10. Επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει το ελληνικό ΑΦΜ του Υποψηφίου.
Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής απορρίπτονται − ως μη επιλέξιμες. Κατά συνέπεια, αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν κεφάλαιο διαδικασία, ή δεν θα είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται − ως μη επιλέξιμες.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα – εντός συγκεκριμένης προθεσμίας – να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιτροπή επιλογής ελέγχει την επιλεξιμότητα των αιτήσεων βάσει των ποιοτικών κριτηρίων, εκ των οποίων :
– ποιότητα της πανεπιστημιακής διαδρομής
– συνοχή και ορθότητα του ερευνητικού έργου
– κίνητρα για έρευνες στη Γαλλία
– γνώση της γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας – εάν αυτή είναι η γλώσσα εργασίας
– ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος :
– Βιογραφικό σημείωμα: Συνεκτιμώνται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση της επιστημονικής ή επαγγελματικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα όπου εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση υποψηφιότητας (τίτλοι σπουδών, επαγγελματική / ακαδημαϊκή / ερευνητική εμπειρία συναφής με τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί, επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, ανακοινώσεις και συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, πιστοποιήσεις, γνώση Η/Υ κ.τ.λ.).
Το βιογραφικό σημείωμα, στην περίπτωση υποτροφίας νέων ερευνητών, αξιολογείται τηρουμένων των αναλογιών και λαμβάνεται υπ’ όψιν κατ’ αναλογία το χρονικό διάστημα από την απόκτηση του διδακτορικού, προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ νέων και αρχαιότερων ερευνητών.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα κατατίθεται σε ένα τραπεζικό λογαριασμό του οποίου κάτοχος είναι ο υπότροφος.
Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στη Γαλλία και στο πλαίσιο ελέγχου της χορήγησης της υποτροφίας, οι επιλεγμένοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν δύο δικαιολογητικά:
1. Mία βεβαίωση υποδοχής εκ μέρους του εργαστηρίου ή του ερευνητικού κέντρου στη Γαλλία.
2. Ένα αποδεικτικό παραμονής στη Γαλλία.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια της υποτροφίας να ζητήσει, κάθε αποδεικτικό που εκείνο κρίνει απαραίτητο στην εξέλιξη και στην διαχείριση του προγράμματος καθώς και στην παρακολούθηση της έρευνας. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να αποστείλουν το δικαιολογητικό σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, σύμφωνα με την μορφή και τον τρόπο που θα τους ζητηθεί.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε με :
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στις ακόλουθες ηλεκτρονικές δ/νσεις : mrochdi@ifg.gr, psavary@ifg.gr